การพัฒนาระบบงานสารบรรณให้กับกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันWednesdayที่ 07 October พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดอบรมกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในเรื่อง ระบบงาน และระเบียบสารบรรณ โดยพันเอก ศุภธัช  นรินทรภักดี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยาย  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::