การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลังงานขยะก้าวต่อไปของพลังงานทดแทน  
วันThursdayที่ 07 May พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 35 รูป 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ตลอดจนข้าราชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการความมั่นคง โดยเข้ารวมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลังงานขยะก้าวต่อไปของพลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลเอก พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ และ พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ตลอดจนข้าราชาการ เข้าร่วมกิจกรรม

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35

Back to Top ::: Close :::