การประชุมการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย  
วันTuesdayที่ 27 January พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 17 รูป 

เมื่อวันที่  27 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยมีผ้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเทียวเข้าร่วมการระชุม โดยจัด ณ ห้องประชุม วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17

Back to Top ::: Close :::