ผอ.กองเอกสารวิจัย วสท.สปท. บรรยายแนะนำการจัดทำเอกสารวิจัย  
วันTuesdayที่ 21 October พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นาวาเอก ดร. รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ  ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยาย แนะนำหมวดวิชาเอกสารวิจัย ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::