คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557 เข้าตรวจ 5 ส ของ วสท.  
วันWednesdayที่ 30 July พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 28 รูป 

เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2557  พลตรี นเรนทร์  สิริภูบาล  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557 จากกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมการต้อนรับ และ รับการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส ซึ่งมี กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา กองจำลองยุทธ กองวิจัยและวิทยานิพนธ์  กองวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28

Back to Top ::: Close :::