การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการ  
วันTuesdayที่ 24 June พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2557  พันเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ แก่ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหา และ ข้าราชการ หน่วยข้างเคียง เช่น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมรับฟัง นับเป็นการพัฒนาขีดควาสามารถของกำลังพล


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::