เจ้าของโปรแกรม JTLS เข้าพบ ผบ.วสท.สปท.  
วันMondayที่ 10 February พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ 2557 ประธานบริษัท Rolands and associates corporation เจ้าของโปรแกรม  JTLS เข้าพบ พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ เพื่อปรึกษาในการการพัฒนาระบบจำลองยุทธ ณ  อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::