คณะนายทหารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท.  
วันTuesdayที่ 22 October พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 คณะนายทหารจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และพลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::