งานเลี้ยงอาหารเข้านายทหารชั้นนายพล  
วันTuesdayที่ 22 October พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเช้า คณะนายทหารชันนายพล ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหาร VIP อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::