ข้าราชการ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
วันMondayที่ 15 July พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 42 รูป 

เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 4,350 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร  อาทิเช่น คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนจากเหล่าทัพ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 28 หน่วยงาน อาทิ กองบัญชการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42

Back to Top ::: Close :::