การฝึกอบรม และสัมมนาพัฒนาระบบราชการของ วสท.สปท.  
วันThursdayที่ 20 June พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 22 รูป 

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2556 พันเอก อุนฤทธิ์ นวลอนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และสัมมนาพัฒนาระบบราชการของ วสท.สปท.โดยจัดการอบรมข้าราชการ และ การแลกเปลียนความรู้ในการจัดทำคำรับรองส่วนบุคคลของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี วิทยากรจาก สปท. น.ท.หญิง คนึงนิจ อนุโรจน์ เป็นวิทยากร และให้แนะนำ ณ เรียนบัณฑิต 1 อาคารศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22

Back to Top ::: Close :::