การประชุมเชิงปฏิการเรื่องการจัดทำคำรับรองราชการกำลังพลของหน่วยนำร่อง ในส่วน วสท.  
วันThursdayที่ 06 June พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 30 รูป 

เมื่อวันที่  6 -7 มิถุนายน 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี กสินกฤษณ์ พงศ์เขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดคำรับรองราชการกำลังพลในส่วนของหน่วยนำร่อง ซึ่ง กำลังพลทหาร ได้คัดเลือกให้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นหน่วยต้นแบบ โดยจัดการอบรมข้าราชการ และ การแลกเปลียนความรู้ในการจัดทำคำรับรองส่วนบุคคลของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี วิทยากรจาก กำลังพลทหารให้คำแนะนำ ณ จำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30

Back to Top ::: Close :::