กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว ศึกษาดูงานวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันThursdayที่ 25 April พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 42 รูป 

เมื่อวันที่  25 เมษายน  2556  พลจัตวา สุวอน เลืองบุนมี หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะนำนายทหารจาก กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหารตลอดจนแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42

Back to Top ::: Close :::