ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  
วันWednesdayที่ 27 March พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2556 พลเรือตรี ชัยสิทธุ์ ญาดี  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าทดสอบความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำมาพัฒนาปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับรองรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::