การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา วสท.สปท.ครั้งที่ 1/56  
วันWednesdayที่ 13 March พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการปรุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/56 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::