การประชุม ยุทธศาสตรทหาร และ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  
วันThursdayที่ 17 January พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตรทหาร และ ว.การทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลียนข้อคิดเห็น ตลอดจนวางแผนในการบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์ทหาร และการงานวิชาการ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::