มอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นสวัสดิการข้าราชการ  
วันWednesdayที่ 17 October พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบข้าวสาร และอาหารแห้งให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราช พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::