พิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผบ.วสท.  
วันMondayที่ 01 October พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 27 รูป 

เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ ดังนี้ ลำดับที่ ๗๑๗ พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และลำดับที่ ๒๓๘ พลอากาศตรีถาวร มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27

Back to Top ::: Close :::