ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันMondayที่ 08 October พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 จำนวน 12 นาย ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::