รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 49
 

ลำดับ

ยศ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

1 พ.อ.ธนัท                    พรมเฮียง รอง ผอ.กวพ.ศอว.ศอพท.  
2 พ.อ.วรวิช                   มลาสานต์ ฝสธ.ประจำ ศอพท.  
3 พ.อ.ธนรัชฎ์               หิรัญบูรณะ ผอ.กกบ.สยบ.รอ.  
4 พ.อ.ชัยยันต์              จิตต์ทา ยก.ทหาร  
5 พ.อ.ณัฏฐ์พัช ์         ชาตวัฒนานนท์ สส.ทหาร  
6 พ.อ.สามทัพ              สันหจันทร์ กร.ทหาร  
7 พ.อ.สุรพล                 ประสงค์ กพ.ทหาร  
8 พ.อ.นันทภพ          วรมิศร์ กบ.ทหาร  
9 น.อ.วิวิตต์                  กาญจนโยธิน ขว.ทหาร  
10 พ.อ.กันตพงษ์           วัจนเทพินทร์ กบ.ทหาร  
11 พ.อ.วิทยา                  วิจารณ์ กกส.ทหาร  
12 พ.อ.ธาร                     ธรรมสกุล ศรภ.บก.ทหารสูงสุด  
13 พ.อ.จรูญ                   อำภา กพ.ทหาร  
14 พ.อ.พิทวัส                 วุฑฒิชาติ ยก.ทหาร  
15 พ.อ.ประชาพัฒน์       วัจนะรัตน์ สบ.ทหาร  
16 พ.อ.ศักดา                  ดีเดชา กร.ทหาร  
17 พ.อ.นิพนธ์             พรหมจันทร์ ขว.ทหาร  
18 พ.อ.สมชาย            ชัยวณิชยา ยบ.ทหาร  
19 พ.อ.ภิภพ               จิตต์แจ้ง สส.ทหาร  
20 พ.อ.สุรเดช                 ชลทรัพย์ ชรก.สง.รอง ล.กห.  
21 พ.อ.ศรีคง                   ศรีถนอมวงศ์ ยศ.ทหาร  
22 พ.อ.วิทยา                   ปี่ทอง ยบ.ทหาร  
23 พ.อ.รัตนชัย            สุวรรณเทศ วสท.สปท.  
24 พ.อ.อภิวัฒน์               ทองอยู่ วสท.สปท.  
25 พ.อ.ขจรฤทธิ์          นิลกำแหง วสท.สปท.  
26 น.อ.วรา                      เขียวสุทธิ วสท.สปท.  
27 พ.อ.อารยะ             กลิ่นเฟื่อง วปอ.สปท.  
28 พ.อ.สรรชัย            อจลานนท์ ผอ.กอง กพ.ทบ.  
29 พ.อ.สุรพล                  เจียรณัย ประจำ สลก.ทบ.  
30 พ.อ.ไพรุจน์                คำชุม ฝสธ.ประจำยก.ทบ.  
31 พ.อ.ประดิษฐ์          หอมสุวรรณ ประจำ กร.ทบ.  
32 พ.อ.สุวิทย์                  มหาศักดิ์สุนทร เสธ.บชร.๑  
33 พ.อ.เกษม                   เบญจนิรัติศัย รอง ผบ.ร.๑๙  
34 พ.อ.กู้เกียรติ               ศรีนาคา รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.  
35 พ.อ.วิษณุ                    ไตรภูมิ ผอ.กกร.ทน.๒  
36 พ.อ.ดุลยกิจ                บพิตรสุวรรณ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑  
37 พ.อ.นุปกรณ์               อุดาการ ประจำ ศสพ.  
38 พ.อ.ลือเดช                 แสงชาติ รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.๒  
39 พ.อ.สุธินันท์                ณ นคร อจ.หน.รร.ป.ศป.  
40 พ.อ.สุมนชัย                สานุสันต์ รอง ผอ.กยข.กช.  
41 พ.อ.อนุศักดิ์                ลงกลิกานนท์ รอง ผอ.กสสท.ศทท.  
42 พ.อ.อาทิตย์                ศรีหริ่ง รอง ผบ.ช.๑๑  
43 พ.อ.ยุทธนินทร์          บุนนาค อจ.หก.รร.สธ.ทบ.สบส.  
44 พ.อ.ธำรงค์พันธุ์         อ่อนอนงค์ หก.กยข.พธ.ทบ.  
45 พ.อ.เถกิงเดช            สัมมาทัต ประจำ สพ.ทบ.  
46 พ.อ.นิรุช                     รมยเวศม์ ประจำ ศบบ.  
47 พ.อ.เรืองศักดิ์            สว่างแจ้ง ผบ.หน่วย ขกท.  
48 พ.อ.จิรศักดิ์               สุขวัฒนา ผอ.กอ. สกศ.รร.จปร.  
49 พ.อ.เสริมศักดิ์           แสนทวีสุข ประจำ สลก.ทบ.  
50 พ.อ.วันชาติ                ผลไพบูลย์ รอง ผอ.กศ.รร.ม.ศม.  
51 น.อ.เกียรติศักดิ์         จีนอ่ำ  ร.น. รอง เสธ.กปฝ.เขต ๑.กปฝ.  
52 น.อ.สุวัจ                     ดอนสกุล  ร.น. รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.  
53 น.อ.เทอดศักดิ์          ศาลาน้อย  ร.น. เสธ.หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.  
54 น.อ.พัฒนพงษ์          นุชนารถ  ร.น. เสธ.กรม รปภ.นย.  
55 น.อ.ปรีชา                  รัตนสำเนียง  ร.น. รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.  
56 น.อ.วรพล                 จันทมาศ  ร.น. ผบ.ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.  
57 น.อ.สุวรรณ               ขำทอง รอง ผอ.กพส.กพ.ทอ.  
58 น.อ.สุร                       สุขสมบูรณ์ ประจำ ขว.ทอ.  
59 น.อ.มงคล                 ชุมนุมนาวิน ประจำ ยก.ทอ.  
60 น.อ.นพดล                เพราเพริศภิรมย์ น.แผนที่และที่ดิน กผอ.กบ.ทอ.  
61 น.อ.พันธุ์ศักดิ์           ปั้นจินดา รอง ผบ.ฝปก.บน.๕๖ พล.บ.๔ บยอ.  
62 น.อ.วัลลภ                 โพธิ์สิทธิ์ ประจำ ส.ทอ.บนอ.  
63 น.อ.สรกฤช               ศรีเกษม รศ.กกศ.รร.นอ.บศอ.  
64 น.อ.ประดิษฐ์            ภู่บำเพ็ญ ประจำ ลวอ.บนอ.  
65 พ.ต.อ.ยุทธพล         แก้วเจริญ ผกก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.  
66 นาย ดุษฎี                 เพชรเจริญ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
67 นาย สาลี่                  สุขเกิด สำนักงบประมาณ  
68 นาย สุพัฒน์             ศรีไพรวรรณ กรมชลประทาน  
69 นาย ชยสาร              โทณานนท์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
70 นาย ถาวร                  ทันใจ กรมประมง  
71      
72      
73