รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 1
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
นาวาเอก กวี สิงหะ
พันเอก เกษม โชติดิลก
พันเอก จรุง ประกอบวรรณกิจ
นาวาเอก จวบ หงสกุล
นาวาอากาศเอก จำรัส วีณะคุปต์
พันโท จำรูญ สงวนศักดิ์โยธิน
นาวาโท ชนะวัติ วงษ์เพ็ญศรี
พันเอก เชาวน์ สวัสดิ์สงคราม
พันเอก โชติ หิรัญยัษฐิติ
พันเอก ไชยชาญ นาคธน
พันเอก ทวน สริกขกานนท์
นาวาอากาศเอก ประคอง ปิณฑบุตร
นาวาโท ประจักษ์ สุทธิมัย
พันเอก ประสา อมาตยกุล
พันตำรวจเอก ประเสริฐ ถนัดพจนามาตย์
พันเอก ประเสริฐ พูลเกษม
พันเอก ประเสริฐ วงษ์สุวรรณ
นาวาอากาศเอก ประหยัด กาญจนวิโรจน์
พันเอก ผจญ ธรรมสนอง
นาวาอากาศโท เรืองชัย กาญจนโภคิน
พันเอก วัชระ จุทัยรัศมี
นาวาเอก สงัด ชลออยู่
นาวาเอก สมบัติ คุปตวาทิน
พันเอก สมัคร สุวรรณนาคร
พันตำรวจโท สามารถ จันทรวงษ์
นาวาอากาศเอก สุรพล ไกรฤทธิราญ
นาวาโท สุวิเชียร ฟุ้งลัดดา
นาวาอากาศโท แสวง ประโมทยกุล
พันเอก ไสว เกตุสุวรรณ
พันเอก อนุจร ณ นคร
นาวาเอก อมร ศิริกายะ
นาวาอากาศเอก อรุณ ดิศแพทย์
พันเอก อุดม ไชยะเดชะ