Change Language THAI
    Home
    History.
    Former supervisors.
    Symbol JSC
    Mission Vision
    Structure JSC
    Group Commander
    Staff
    JSC Course Alumni.
    The study
    Student Qualification
    Quality Assurance
    About JSC
    KM
     Video JSC
 Relevant.
Links and NDSC
++ NDSC++
National Defence Studies Institute
++ NDC++
National Defence College
++ API ++
Applied Psychology Institue
++ SRI ++
Strategic Studies Center
++AFAPS ++
Armed Forces Academus Preparatory School
++MTTS ++
Melitary Technical Tranining School
 Student JSC
 Counter
Visitors.
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

 VDO.
 PR News
 News and educational activities.
การเสวนา เรื่อง ตัวอย่างการจัดทำเอกสารวิจัย [14 ก.พ.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 ม.ค.61]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [26 - 27 ธ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [17-23 ธ.ค.60]
ศึกษาดูงานหน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร [22-24 พ.ย.60]
บรรยาย เรื่อง การกำหนดปัญหาวิจัย และการทบทวนวรรณกรรม โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ [16 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [16 พ.ย.60]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 59 [9-10 ต.ค.60]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [22 ต.ค.58]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [16 ต.ค.60]
การปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร [14 ก.ย.60]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [7 ก.ย.60]
..All rights reserved > >>
 News & Events JSC
 09.01.61 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.01.61 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 27.12.60 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นท่ 59  ขอรับพรจาก พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2560
 21.12.60 ฟังธรรม และตักบาตร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตร จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 01.12.60 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 06.11.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน พันจ่าเอก จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันจ่าโท จตุพร  โกศล และ พันจ่าโท จตุรมิตร  เพียรดำรงศักดิ์ และ พันจ่าอากาศเอกหญิง ให้แก่ พันจ่าอากาศโทหญิง ปาณิศา  ใจแจ้ง  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 02.11.60 ฌาปนกิจศพ บิดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นาย โปรด  มีวัตร บิดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ วัดอัมฤต  จังหวัดนนทบุรี
 01.11.60 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 31.10.60 สวดอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ศพ นาย โปรด  มีวัตร บิดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ บ้านพัก  จังหวัดนนทบุรี
 03.10.60 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ ห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.08.60 วสท.ร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 11.08.60 รอง ผบ.วสท.สปท. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 10.08.60 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 อวยพระเนื่องในวันคล้าวันเกิด พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 31.07.60 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 27.07.60 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  และข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.07.60 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
เมื่อวันที่ 26 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  ณ สทท.ช่อง 11
..All rights reserved > >>
 Academic Calendar
19 February 2561
san mon tue wed thu fri sat
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28      
             
Full calendar
07.02.61  ว.การทัพสัมพันธ์ [7 - 8 ก.พ.61]
15.02.61  สัมมนายุทธศาสตร์ [15-16 ก.พ.61]
27.02.61  แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย [27-28 ก.พ.61]
 Search for the preparation of research papers.


 News / Articles / Tips.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตุลา.60
ตารางสอน นศ.วสท.58
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
รายชื่อ นศ.วสท.รุ่นที่ 56
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ของ วสท.
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ 49 - 54
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  Link!
 Weather


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
62 Vibhawadeerangsit Rd. Dindaeng Bangkok 10210 THAILAND Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447
?????????? 022773673 ??????????????????????? 022773675