อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2561  
Wednesday 27 December 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 25 รูป 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นท่ 59  ขอรับพรจาก พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2560


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25

Back to Top ::: Close :::