บรรยายธรรม  
Thursday 15 September 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 30 รูป 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นาวาอากาศเอก กระมล ทองประมูล รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดย  พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30

Back to Top ::: Close :::