ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐร่วมกันประดับธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  
Sunday 05 June 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 17 รูป 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17

Back to Top ::: Close :::